geo eng
ძირითადი ინფორმაცია
შეტყობინების ტიპი შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
შეტყობინების სახელი 2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა LOT #1 – სკრის, ტყვიავისა და ოკამის საჯარო სკოლები; LOT #2 –გორის #5, ტინისხიდის, ფხვენისის და ხიდისთავის საჯარო სკოლები;
ნომერი IFB#PP06/GEP/CW/CB/04
ბიდერის მინიმალური კვალიფიკაციები და შესაძლებლობები
საბუთების წარგენის ბოლო ვადა 2015-09-07 15:00
საკონტაქტო ინფორმაცია
ფაილ(ებ)ი შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
დამატებითი ინფორმაცია